Takafumi Takeno Sensei 9. DanTakafumi Takeno Sensei 9th Dan
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Takafumi Takeno Sensei 9. Dan