Takehiko Sonoda Shihan, 8. Dan Aikido Yoshinkan AYFTakehiko Sonoda Shihan, 8. Dan Aikido Yoshinkan AYF
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Takehiko Sonoda Shihan, 8. Dan Aikido Yoshinkan AYF