LinksLinks
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo

Links

Yoshinkan Hombu Dojo, Tokyo

Aikido Mugenjuku Japan

Shudokan Dojo Australia

Yoshinkan Aikido Ryu, Chiba/Urayasu

Europejska Federacja Yoshinkan Aikido Zabrze ul. Leśna

Aikido Figueres Spain

Aikido Yoshinkan Lviv

Konyokan Dojo, Brasil

Aikido Yoshinkai Canada

Aikido Yoshinkai Sacramento - Seikeikan Dojo

Amai - Traditional Martial Arts Australia

The Aikido FAQ

Aikido Journal

Aikido Yoshinkan Argentina

Mystic Healing Art

Aikido Yoshinkan St. Petersburg

Yoshinkan Aikido - Yomeikan Dojo. Theresienstraße 160, 80333 München