20102010
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo
Yoshinkan Aikido - Yomeikan Dojo. Theresienstraße 160, 80333 München