Aikido Yomeikan Spanien, März 2013Aikido Yomeikan in Spain, March 2013
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Aikido Yomeikan in Spain, March 2013