Jacques Payet Shihan 7. Dan Aikido Yoshinkan Honbu Dojo	  Jacques Payet Shihan 7. Dan Aikido Yoshinkan Honbu Dojo
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Jacques Payet Shihan 7. Dan Aikido Yoshinkan Honbu Dojo