Takehiko Sonoda Shihan in Yomeikan - SpainTakehiko Sonoda Shihan in Yomeikan Spain
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Takehiko Sonoda Shihan in Yomeikan Spain