Besuch des Dojos von Takehiko Sonoda Shihan 8.Dan Yoshinkan Aikido Yobu, November 2015Visit of the Dojo of Takehiko Sonoda Shihan, 8th Dan, Yoshinkan Aikido Yobu, November 2015
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Visit of the Dojo of Takehiko Sonoda Shihan, 8th Dan, Yoshinkan Aikido Yobu, November 2015