Besuch des Dojos von Tsuneo Ando Shihan 8.Dan, November 2015Visit of the dojo of Tsuneo Ando Shihan, 8th Dan, November 2015
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Visit of the dojo of Tsuneo Ando Shihan, 8th Dan, November 2015