Uchi Deshi - Zeit bei Hiromichi Nagano Sensei 6. Dan Aikido Yoshinkan.