Besuch des Dojos von Takehiko Sonoda Shihan 8.Dan Yoshinkan Aikido Yobu, November 2015