II. Besuch von KYOTO - JAPAN, Aikido Yoshinkan Mugenjuku.