Inoue Sensei, 9. Dan, zu Besuch im Yomeikan DojoInoue Sensei, 9th Dan, visiting Yomeikan Dojo
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Inoue Sensei, 9. Dan, zu Besuch im Yomeikan Dojo