Verleihung der Kyu- und Danurkunden am 11.09.2013Graduation Ceremony
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Verleihung der Kyu- und Danurkunden am 11.09.2013

< >