Besuch des Dojos von Jacques Payet Shihan Mugenjuku Aikido Yoshinkan, Kyoto 2015Visit of the Dojo of Jacques Payet Shihan, Mugenjuku Aikido Yoshinkan, Kyoto 2015
Aikido Yoshinkan - Yomeikan Dojo


Visit of the Dojo of Jacques Payet Shihan, Mugenjuku Aikido Yoshinkan, Kyoto 2015